juli 2021

Het is voor mij belangrijk om vertrouwelijk met je gegevens om te gaan. In mijn algemene voorwaarden lees je wat er met de gegevens die je achter laat, word gedaan. Ook vind je hier mijn privacy verklaring. Beiden zal je tevens bij aankoop van een cursus of kennismakingsgesprek ontvangen. 

Algemene voorwaarden Praktijk Bright

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Praktijk Bright, Britt Gerhardt-Buursema, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 76279413, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
 2. Opdrachtgever: de persoon (cliënt of cursist), die aan de opdrachtnemer opdracht verleent tot het verrichten van diensten. Vanaf nu te noemen cliënt/cursist.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de opdrachtnemer.
 4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de cliënt/cursist wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 
 6. Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 2 –  Offertes en aanbiedingen

 1. Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door de cliënt/cursist is verstrekt. 
 2. Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 3. Offertes zijn geldig tot aan de op de offerte vermelde datum. Na deze datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend.
 4. Aanbiedingen zoals kortingsacties gelden tot de vermelde datum.
 5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. De opdrachtnemer kan niet aan een offerte worden gehouden indien de cliënt/cursist redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 – Totstandkoming en nakoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen de opdrachtnemer en een cliënt/cursist komt tot stand door aanbod en aanvaarding. 
 2. Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van een door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, dan wel door akkoord geven op een digitaal door opdrachtnemer gestuurde offerte. 
 3. De overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen overeenkomstig de door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, zodra met de feitelijke dienstverlening door de opdrachtnemer een aanvang is gemaakt. 
 4. De met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst leidt voor de opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. 
 5. De opdrachtnemer is gehouden om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. 
 6. De opdrachtnemer verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden.
 7. Indien er sprake is van overmacht, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, om op een later tijdstip alsnog nagekomen te worden, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. 

Artikel 4 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. De cliënt/cursist is verplicht om alle persoonsgegevens aan te leveren die door de opdrachtnemer worden gevraagd. De opdrachtnemer zal alleen om gegevens vragen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens van de cliënt/cursist, dan dient dit aan de opdrachtnemer doorgegeven te worden. 
 2. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet hebben ontvangen van informatie door de cliënt/cursist vanwege onjuiste (adres)gegevens.

Artikel 5 – Betaling 

 1. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen termijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 
 2. Betaling voor cursussen vinden via beveiligde verbinding via de webshop plaats en worden direct voldaan.
 3. Indien de cliënt/cursist in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is hij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De cliënt/cursist is dan wettelijke rente aan de opdrachtnemer verschuldigd. In dat geval kan de opdrachtnemer besluiten om de dienstverlening aan de cliënt/cursist op te schorten dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De opdrachtnemer zal de cliënt/cursist van haar eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening dan wel beëindiging van de overeenkomst, schriftelijk in kennis stellen. 
 4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de cliënt/cursist niet op.
 5. Alle met de incasso gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van de cliënt/cursist.
 6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de cliënt/cursist degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van de opdrachtnemer. 

Artikel 6 – Annulering/beëindiging van de overeenkomst 

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een coachsessie, coachtraject, workshop of cursus te annuleren of deelname van een cliënt/cursist te weigeren, in welke gevallen de cliënt/cursist recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.
 2. Annulering door de cliënt/cursist kan tot 48 uur voor aanvang van een coachtraject, workshop of training kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de cliënt/cursist verplicht het totaalbedrag van het coachtraject, de coachsessie, workshop of training te voldoen.
 3. Ingeval de cursist, na aanvang van de cursus de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de cursist geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen. Ditzelfde geldt voor een coachtraject (pakket) welke vooraf is afgenomen.
 4. Een individuele coachsessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Opdrachtnemer streeft ernaar afspraken altijd door te laten gaan c.q. te verplaatsen naar een ander tijdstip. Bij afzegging binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd de eerder overeengekomen prijs in rekening te brengen.
 5. De opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen, indien de client/cursist tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder begrepen de in deze voorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij de cliënt/cursist, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt. 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en risico

 1. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever ontstaan als gevolg van een aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad. 
 2. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de totale vergoeding van een verstrekte opdracht.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of haar ondergeschikten.
 4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat de opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

Artikel 8: Overmacht 

De opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de cliënt/cursist, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. De opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Werkzaamheden die door de opdrachtnemer zijn verricht voor het intreden van de overmacht, mogen aan de cliënt/cursist gefactureerd worden. 

Artikel 9 – Intellectueel eigendom en gebruikersrecht 

Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij de opdrachtnemer. Alle door de opdrachtnemer geproduceerde stukken en/of verstrekte stukken, zoals opdrachten, rapporten, oefeningen, adviezen enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de cliënt/cursist en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan opdrachtnemer ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 

Artikel 10 – Klachtenregeling
Eventuele klachten over door de opdrachtnemer geleverde diensten dienen binnen 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de cliënt/cursist geacht akkoord te gaan met de geleverde dienstverlening. Het indienen van een klacht ontslaat de cliënt/cursist niet van zijn betalingsverplichting. Indien er geen overeenkomst wordt bereikt, kan er een klacht ingediend worden bij de autoriteit persoonsgegevens.

Artikel 11 – Slotbepaling 

 1. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, zullen de opdrachtnemer en de cliënt/cursist in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 2. Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de cliënt/cursist is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Deze voorwaarden blijven van kracht indien de opdrachtnemer van naam, rechtsvorm of eigenaar verander 

Privacyreglement 

Om de opdracht zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, houdt de opdrachtnemer een registratie bij van persoonlijke en administratieve gegevens. Om opdrachtgevers en cliënten/cursisten te garanderen dat hun privacy wordt beschermd en er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan, hanteert de opdrachtnemer een privacyreglement. 

Artikel 1 – Persoonsgegevens 

 1. De door de cliënt/cursist aan de opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens, zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De opdrachtnemer is er verantwoordelijk voor dat deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. 
 2. De door de cliënt/cursist verstrekte persoonsgegevens zijn uitsluitend voor het doel bestemd waarvoor ze zijn overgedragen en afgegeven. Het gaat hierbij om gegevens waarmee de opdrachtnemer de opdracht kan uitvoeren, gegevens waarmee opdrachtnemer de financiële administratie kan voeren en gegevens waarmee de opdrachtnemer contact kan leggen met de cliënt/cursist.
 3. De cliënt/cursist kan tijdens het traject verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens. Na het traject kunnen gegevens ook worden ingezien tot deze verwijderd zijn.

Artikel 2 – Geheimhouding 

 1. De opdrachtnemer behandelt alle informatie over individuele cliënten vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt. Uitsluitend in noodgevallen waarbij het leven van de cliënt zelf of van anderen in gevaar is of dreigt te raken, kan hiervan worden afgeweken. 
 2. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting ook wordt nageleefd door eventueel bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden.

Artikel 3 – Bewaartermijn 

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is ten behoeve van het uitvoeren van het traject, tenzij anders met de cliënt is afgesproken.

Tot slot nog enkele specifieke aanvulling voor personen die zich inschrijven voor de nieuwsbrief of contact zoeken via het contactformulier, mail, telefoon of app.

Contactformulier

Via het contactformulier kun je vragen stellen of een terugbelverzoek indienen. Hiervoor moet je een aantal gegevens invullen zoals telefoonnummer, email adres en naam. Ik kan op deze manier zo goed mogelijk contact met je opnemen en je vragen beantwoorden. Deze gegevens worden bewaard tot ik zeker weet dat je blij bent met mijn reactie. Hierna worden deze verwijderd.

App of mail

Deel geen vertrouwelijke informatie via mail of whatsapp. Van informatie gedeeld via (onbeveiligde) mail of app kan niet gegarandeerd worden dat deze veilig is. Indien je persoonlijke dingen wilt delen, raad ik je aan dit in een coachgesprek te doen of via een belgesprek met Signal.

Gegevens delen

Je gegevens worden nooit met derden gedeeld, zoals andere bedrijven, instellingen of behandelaars. Mocht het nodig zijn gegevens te delen zoals met een andere behandelaar of je huisarts, dan zal dit alleen gebeuren nadat ik toestemming hiervoor aan je heb gevraagd. Indien je deze niet wil geven, zal er geen informatie gedeeld worden.

Reclame

Ik zal je niet lastig vallen met nieuwsbrieven of andere reclame berichten, tenzij je zelf kiest voor aanmelding van de nieuwsbrief. Dan wordt je op aan een mailinglijst toegevoegd. Je kunt je ten alle tijden afmelden van deze lijst.